Obiective

Obiectivele prin care este îndeplinit scopul asociației ODAS sunt următoarele:

 • Creşterea competitivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile prin realizarea de transferuri tehnologice între instituțiile de cercetare-dezvoltare şi mediul de afaceri prin preluarea rezultatelor cercetărilor membrilor Asociaţiei şi colaborarea cu administraţia publică locală şi centrală;
 • Cooperarea între instituţiile de cercetare-dezvoltare şi inovare şi mediul de afaceri prin proiecte comune;
 • Atragerea de fonduri europene, internaționale, naţionale și locale, care să completeze contribuţia proprie a membrilor asociației la proiecte de interes comun;
 • Simplificarea proceselor de transfer tehnologic, precum şi consolidarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
 • Dezvoltarea capacităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare a întreprinderilor publice și private, respectiv încurajarea accesului acestora la activitățile de cercetare;
 • Promovarea rezultatelor membrilor asociaţiei ca entitate în comunitatea ştiinţifică şi de afaceri din România, UE şi străinatate.
 • Stimularea inițiativelor cetăţenilor prin realizarea unor programe menite în a crea un mediu propice dezvoltării intelectuale și profesionale a acestora;
 • Promovarea intereselor absolvenților din România şi sprijinirea acestora pentru integrarea în viaţa profesională;
 • Susținerea de inițiative care încurajază comunicarea și cooperarea între mediul academic, economic și asociativ;
 • Acţionarea în sprijinul organizării, dezvoltării şi impulsionării comerţului intern şi exterior;
 • Schimbul de informaţii pentru membri şi pentru parteneri în domeniul economic, bazat pe un sistem de culegere şi gestionare de date informatizate;
 • Promovarea spiritului democratic, afirmarea valorilor umane, a schimburilor de experiență atât în țară, cât și în străinătate;
 • Realizarea de legături și colaborarea cu alte organizații fără scop patrimonial, persoane fizice și societăți comerciale, atât din țară, cât și din străinătate, în vederea desfășurării unor activități comune, care să sprijine îndeplinirea scopului Asociației;
 • Sprijinirea unor organizații fără scop patrimonial, atât din țară cât și din străinătate care au scopuri asemănătoare, activități menite a sprijini realizarea scopului Asociației;
 • Informarea cetățenilor asupra evenimentelor actuale și de perspectivă, care influențează sau pot influența activitatea și interesele acestora;
 • Sprijinirea și organizarea de activități de specializare profesională, calificare/ perfecționare pentru membrii săi și pentru toate categoriile solicitante;
 • Activităţi de formare profesională a adulţilor, în diferite domenii de activitate;
 • Colaborarea cu instituţii de învăţământ sau de cercetare, în vederea unui schimb reciproc de informaţii utile dezvoltării activităţii intreprinderilor mici şi mijlocii;
 • Culegerea, prelucrarea şi diseminarea de date şi informaţii, sub rezerva protejării celor care au un caracter confidenţial, în scopul creării de baze şi bănci de date;
 • Acordarea de consultanţă pentru persoanele fizice, asociaţii, societăţi, atât din ţară, cât şi din străinătate, în vederea realizării de proiecte locale, naţionale şi internaţionale, pe baza accesării de fonduri naţionale şi internaţionale;
 • Încurajarea diversității culturale și a comunicării, interconectarea cu membri altor organizații similare, prin creerea unei rețele globale;
 • Promovarea creativităţii – cunoaşterea şi exploatarea potenţialului culturii naţionale, tradiţionale şi a culturii altor ţări europene;
 • Iniţierea unor activităţi de cunoaştere, refacere şi protecţie a mediului înconjurător;
 • Sprijinirea tinerilor în a studia la nivel preuniversitar, universitar şi postuniversitar atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional;
 • Elaborarea și coordonarea diferitelor programe naţionale în domeniul social, care vizează probleme actuale, care conduc la degradarea morală, marginalizarea şi excluderea socială a cetăţenilor comunităţii;
 • Participarea și sprijinirea dezvoltării regionale.